Arvelovsudvalgets betænkning om revision af arvelovgivningen v/Torben Melchior


Medlemmerne indbydes til selskabets næste arrangement den 26. september 2006, som afholdes hos Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, hvor højesteretspræsident Torben Melchior vil holde foredrag om arvelovsudvalgets betænkning om revision af arvelovgivningen.

Arvelovgivningen skal tilpasses nutidens familie-og samfundsforhold. Det foreslår Arvelovsudvalget, der er nedsat under Justitsministeriet med højesteretspræsident Torben Melchior som formand.

I den betænkning, som udvalget netop har afgivet til Justitsministeren, foreslår udvalget bl.a.

– en styrkelse af ægtefællens arveretlige stilling
blandt andet ved en forhøjelse af ægtefællens
arv,

– en begrænsning af den arv, livsarvingerne
(børn og børnebørn) altid har ret til
(tvangsarv),

– arveret for nogle grupper af ugifte
samlevende og

– nye regler om testamenter.

Justitsministeren forventes i efteråret at fremsætte lovforslag på grundlag af betænkning nr. 1473/2006 (http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=75042).

Højesteretspræsident Torben Melchior vil forelægge hovedtrækkene i arvelovsudvalgets betænkning samt omtale ændringerne i forsikringsaftaleloven som følge heraf.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg