Vedtægter


V E D T Æ G T E R
for
Det Danske Selskab for Forsikringsret

 

Navn og hjemsted.
§ 1.

Selskabets navn er: DET DANSKE SELSKAB FOR FORSIKRINGSRET.
Selskabets hjemsted er København.

 Formål.
§ 2.

Selskabets formål er:

 • At være den danske afdeling af International Association of Insurance Law,
 • At virke for fremme af forsikringsretten,
 • At virke for forståelsen imellem forsikringsjurister
 • Og at udgive publikationer af forsikringsretlig interesse.

Medlemmer.
§ 3.

Stk. 1.
Som personlige medlemmer kan optages enhver cand.jur. og cand. merc.jur. Endvidere kan optages enhver stud.jur. eller stud.merc.jur., der har ret til titlen B.A. (Bachelor of Arts). Herudover kan optages personer, som efter bestyrelsens skøn har kvalificeret sig inden for forsikringsretten.

Stk. 2.
Som medlemmer i øvrigt kan optages endvidere forsikringsselskaber, generalagenturer og forsikringsmæglerfirmaer. Endvidere offentlige myndigheder, institutioner og organisationer med interesse for forsikring.

Stk. 3.
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent er gældende for det følgende regnskabsår.

Stk. 4.
Udmeldelse af selskabet kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til en 1. januar.

Generalforsamling.
§ 4.

Stk. 1.
Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes elektronisk ved fremsendelse af email til den af det enkelte medlem senest oplyste emailadresse og ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Har medlemmet ikke oplyst en emailadresse, eller er den fejlramt uanset årsag, anses indkaldelsen på selskabets hjemmeside for tilstrækkelig. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, som skal behandles. Forslag skal indsendes til bestyrelsen inden 1. februar.

Stk. 2.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Behandling af forslag.
 8. Eventuelt.

Stk. 3.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

Stk. 4.
Ved generalforsamlingen har alle personlige medlemmer, jfr. § 3, stk. 1, stemmeret. Stemmer kan ikke afgives i henhold til fuldmagt.

Stk. 5.
Alle beslutninger tages med simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i nærværende vedtægt. Ændring af selskabets vedtægt kræver, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling værende medlemmer stemmer herfor.

Stk. 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen ønsker det og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel herom til medlemmerne.

Bestyrelse.
§ 5.

Stk. 1.
Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3-10 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal det tilstræbes, at der i bestyrelsen findes såvel advokater som universitetslærere som aktive selskabsjurister. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder og afgående bestyrelses-medlemmer fratræder middelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 2.
Bestyrelsen vælger selskabets formand og næstformand på det første
bestyrelsesmøde, som følger efter en ordinær generalforsamling.

Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4.
Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage fremmed medhjælp.

§ 6.

Selskabet tegnes af formanden eller af to medlemmer af bestyrelsen.

Regnskab og regnskabsår.
§ 7.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Opløsning.
§ 8.

Selskabet opløses ved beslutning herom på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer i selskabet stemmer herfor.
–ooo0ooo–

Vedtaget den 19. december 1977.
Ændring af § 5 foretaget på selskabets ordinære generalforsamling den 10.
maj 1989.
Ændring af § 3, stk. 1 foretaget på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 1992.
Ændring af § 3, stk. 1 foretaget på selskabets ordinære generalforsamling den 11. maj 1993.
Ændring af § 3, stk. 2 foretaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 1997.

Ændring af § 4, stk. 1, foretaget på selskabets ordinære generalforsamling den 9. maj 2007.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg