Den nye mæglerlovgivning v/Morten Samuelsson


Medlemmerne indbydes til selskabets ordinære generalforsamling samt næste arrangement den 9. maj 2007, der afholdes hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Programmet er som følger:

16.30-17.00 – Kromann Reumert byder på
sandwich og drikkevarer.

17.00-17.15 – GENERALFORSAMLING

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af forslag.
8. Forslag til ændring af vedtægter med
henblik på elektronisk indkaldelse til
generalforsamlinger.
9. Eventuelt.

Ad punkt 8

Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 4, stk. 1, ændret fra

“Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse herom til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, som skal behandles. Forslag skal indsendes til bestyrelsen inden 1. februar.”

til

“Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år ingen udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes elektronisk ved fremsendelse af email til den af det enkelte medlem senest oplyste emailadresse og ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Har medlemmet ikke oplyst en emailadresse, eller er den fejlramt uanset årsag, anses indkaldelsen på selskabets hjemmeside for tilstrækkelig. Indkaldelse kan også ske ved fremsendelse af almindeligt brev herom til medlemmerne. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, som skal behandles. Forslag skal indsendes til bestyrelsen inden 1. februar.”

Herefter vil advokat Morten Samuelsson, Kromann Reumert, holde foredrag om den nye mæglerlovgivning.

Advokat Morten Samuelsson vil forelægge hovedpunkterne i den ny lovgivning om forsikringsformidlere, herunder overgangsreglerne.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg