Er en arbejdsmarkedspensionsordning overhovedet forsikring?


Medlemmerne inviteres til det næste arrangement, som afholdes den 13. september 2011 hos PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, om emnet “Er en arbejdsmarkedspensionsordning overhovedet forsikring?”

Spørgsmålet er blevet aktuelt efter Højesterets domme af 24. maj 2011 i 3 sager mellem tidligere kommunalt ansatte, kommunerne og et pensionsforsikringsselskab. Højesteret pålagde selskabet at dække personer, der først blev meldt ind i ordningen efter, at de var fratrådt deres stillinger, og efter at skaden var sket. Ved en fejl fra de involverede kommuners side var de pågældende personer ikke blevet meldt ind i pensionsordningen ved ansættelsen.

Arrangementet indledes med, at værten byder på sandwich, øl og drikkevarer fra kl. 15.30.

Selve drøftelsen begynder kl. 16.00. Dommene og de problemstillinger, de rejser, vil blive kommenteret af følgende panel:

Direktør Helen Kobæk, PenSam, vil kommentere dommene set fra forsikringsselskabets synspunkt.

Højesteretsdommer Marianne Højgaard-Pedersen, der ikke har været med til at afsige dommene, vil kommentere dem fra domstolenes synspunkt.

Advokat Mikael Rosenmejer, Advokatfirmaet Plesner, der førte sagerne for Højesteret på vegne af forsikringsselskabet, vil også kommentere dommene.

Professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, vil belyse arbejdsmarkedssynsvinklen.

Vicedirektør Julie Galbo, Finanstilsynet, vil kommentere dommene set fra Finanstilsynets synspunkt.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg