Guldkorn om EAL-højesteretsdommene v/Christina Neugebauer


Medlemmerne indbydes til selskabets ordinære generalforsamling samt næste arrangement, der afholdes mandag den 3. maj 2010 hos Sampension, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup.

Programmet er som følger:

16:30 – 17:00
Sampension byder på sandwich og drikkevarer.

17:00 – 17:15
GENERALFORSAMLING

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Behandling af forslag
8. Eventuelt

Herefter vil der blive holdt indlæg under titlen “Guldkorn om EAL-højesteretsdommene”

Højesteret har afsagt en række domme om erstatningsansvarsloven, hvor Højesteret har ta-get stilling til flere principielle spørgsmål i forbindelse med fortolkning af spørgsmål om be-regning af tabt arbejdsfortjeneste, feriepenge m.v.

Advokat Christina Neugebauer fra Kromann Reumert har været med i adskillige af disse høje-steretssager og hun vil redegøre for dommene og give et bud på, hvad dommene betyder for den måde, hvorpå vi fremover skal behandle EAL-krav.

Hvilke konsekvenser får dommene – hvad skal vi i fremtidens sager være særligt opmærk-somme på – og er der stadig spørgsmål om EAL, som vi mangler svar på?

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg