Hovedtrækkene i betænkning 1466 om ægtefællers pensionsret v/Irene Nørgaard


Hovedtrækkene i betænkning 1466 om ægtefællers pensionsret – særligt betænkningens lovforslag om behandling af pensionsrettigheder på skifte v/Irene Nørgaard

Medlemmerne indbydes til selskabets ordinære generalforsamling samt næste arrangement torsdag den 27. april 2006 kl. 15.00 på Københavns Universitet.

Programmet er som følger:

15.00-16.30:
Rundvisning på universitetsfirkanten
(mødested: Hovedtrappen, Frue Plads)

16.30-16.45:
GENERALFORSAMLING:
(Udvalgsværelse 3, Nørregade 10, 1. sal)
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af forslag.
8. Eventuelt.

Herefter vil professor, dr. jur. Irene Nørgaard fra Aarhus Universitet, formand for Forbruger- og familieministeriets Ægtefællepensionsudvalg holde foredrag om hovedtrækkene i betænkning 1466 om ægtefællers pensionsret (http://www.familiestyrelsen.dk/separation-og-skilsmisse/generelt/1/)
– særligt betænkningens lovforslag om behandling af pensionsrettigheder på skifte.

I 1998 nedsatte Justitsministeriet et udvalg, der skulle gennemgå reglerne om pensioners behandling på skifte ved død, og i anledning af separation eller skilsmisse. Allerede i 1968, hvor Ægteskabsudvalget af 1957 afgav betænkning V, blev behovet for en lovregulering af pensioners behandling på skifte påpeget. Det har særligt været fremhævet, at den gældende retstilstand kan forekomme urimelig i de situationer, hvor den ene ægtefælle har en ordning, der ikke skal deles på skifte, mens den anden ægtefælle har en ordning, der skal deles – eller slet ingen pensionsordning har.

Det stigende skilsmissetal og de store – og stadig større – pensionsformuer medfører, at spørgsmålet om pensionsrettigheders behandling på skifte er af overordentlig stor betydning. Skal pensionsformue behandles på anden måde end anden formue – og i givet fald hvorfor og hvordan?

Når retsstillingen skal fastlægges, er hensynet til pensionsordningers forsørgelsesformål, der taler for en forlodsudtagelse uden deling, og de hensyn, der ligger bag den legale formueordning, hvorefter ægtefæller som udgangspunkt ligedeler de værdier, der er i fællesboet, de klart modsatrettede hensyn, der skal vurderes. Hertil kommer en lang række tekniske spørgsmål.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg