Privatlivspolitik


www.aida-dk.dk/aida

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Det Danske Selskab for Forsikringsret (”vi”, “vores” eller ”os”) behandler dine personoplysninger, herunder i forbindelse med din brug af hjemmesiden www.aida-dk.dk/aida (“hjemmesiden”), som vi ejer og driver. 

 1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Det Danske Selskab for Forsikringsret 

CVR-nr. 34 00 93 84

c/o Plesner Advokatpartnerselskab 

Amerika Plads 37

2100 København Ø

Emailadresse: aida.dk@plesner.com

Telefonnummer: +45 33 12 11 33

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på +45 33 12 11 33 eller aida.dk@plesner.com.

 1. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger.

  1. Administration og generel drift *

Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores generelle administration af dit medlemskab af foreningen, herunder i forbindelse med din ansøgning om medlemskab, opkrævning af kontingent og indkaldelse til medlemsmøder og den årlige generalforsamling. Vi behandler desuden dine personoplysninger i forbindelse med udbetaling af vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Derudover behandler vi også dine personoplysninger i forbindelse med vores generelle drift.

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, email, telefonnummer, institution/job, stilling, faglige kvalifikationer samt information om indbetalt kontingent. 

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i), for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som medlem samt GDPR, art. 6.1.c (nødvendig for at kunne overholde en retlig forpligtelse), for at kunne foretage lovpligtige indberetninger til SKAT og Erhvervsstyrelsen samt GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er, at administrere vores forening.

Vi deler generelt ikke dine personoplysninger med andre. Vi kan dog dele dine personoplysninger med Association Internationale de Droit des Assurances (“AIDA”), der er moderorganisationen, hvorunder Det Danske Selskab for Forsikringsret er den danske afdeling. Vi kan også dele dine personoplysninger med AIDA Europe, som er en regional afdeling af AIDA. Se mere om AIDA her. 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Generelt vil personoplysninger vedrørende foreningens medlemmer blive opbevaret i indeværende regnskabsår plus 5 år fra det tidspunkt, hvor medlemmet udtræder af foreningen. Ikke imødekomne ansøgninger om medlemskab vil blive slettet senest 12 måneder efter, der er blevet truffet beslutning herom. Personoplysninger kan i særlig tilfælde opbevares længere, hvis der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode. I så fald vil du blive særskilt oplyst herom. 

  1. Medlemsliste *

Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores udarbejdelse og ajourføring af en medlemsliste over foreningens medlemmer.   

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, email, telefonnummer, institution/job, stilling, faglige kvalifikationer samt information om indbetalt kontingent 

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er altid at have et opdateret overblik over vores medlemmer. 

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre, bortset fra som nævnt i indledningen. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, til de formål, der er nævnt. Generelt vil personoplysninger vedrørende foreningens medlemmer blive opbevaret i indeværende regnskabsår plus 5 år fra det tidspunkt, hvor medlemmet udtræder af foreningen. 

  1. Foreningens bestyrelse *

Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med, at dit navn, din stillingsbetegnelse og dit ansættelsessted offentliggøres på foreningens hjemmeside, hvis du udgør en del af foreningens bestyrelse. Dette sker af hensyn til et ønske om størst mulig gennemsigtighed fra foreningens side.

Vi behandler personoplysninger om navn, telefonnummer, email og stillingsbetegnelse i forbindelse med håndteringen af dine henvendelser. 

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at sikre størst mulig gennemsigtighed. 

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre, bortset fra som nævnt i indledningen. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, til de formål, der er nævnt. Generelt vil personoplysninger vedrørende foreningens bestyrelse blive opbevaret i indeværende regnskabsår plus 5 år fra det tidspunkt, hvor bestyrelsesmedlemmets udtræder af bestyrelsen. Oplysninger om foreningens bestyrelse, som det fremgår på hjemmesiden, vil dog blive slettet/tilpasset i umiddelbar forlængelse af ændringer hertil.

  1. Arrangementer *

Vi bruger dine personoplysninger til at registrere din tilmelding til et arrangement afholdt af os. Derudover behandler vi dine personoplysninger til at kontakte dig før og efter afholdelse af sådanne arrangementer med information om arrangementet eller for at høre din mening om arrangementet, efter det er afholdt.  

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, email og telefonnummer. 

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at opretholde et overblik over, hvor mange af vores medlemmer vi skal gøre plads til ved det pågældende arrangement samt vores legitime interesse i at forbedre vores arrangementer løbende. 

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre, bortset fra som nævnt i indledningen. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, til de formål, der er nævnt. Generelt vil personoplysninger vedrørende din deltagelse i arrangementer blive opbevaret i indeværende regnskabsår plus 5 år fra det tidspunkt, hvor du har deltaget i det pågældende arrangement.

  1. Kommunikation og besvarelse af henvendelser *

Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med besvarelse af konkrete henvendelser samt anden kommunikation i øvrigt. 

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, email og telefonnummer i forbindelse med håndteringen af din henvendelse. 

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at håndtere din henvendelse. 

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre, bortset fra som nævnt i indledningen. 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, til de formål, der er nævnt. Generelt vil personoplysninger blive opbevaret i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor foreningen har besvaret din henvendelse, medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode. I så fald vil du blive særskilt oplyst herom. 

 1. Overførsler til lande udenfor EU/EØS 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 1. pligtmæssig information 

Alle behandlinger ovenfor markeret, som er markeret med “*” indikerer, at de pågældende personoplysninger er nødvendige og obligatoriske for dig at give os. Hvis du ikke giver os disse oplysninger, vil du ikke i) kunne blive medlem af foreningen, ii) kunne deltage i arrangementer afholdt af foreningen, iii) kunne være medlem af foreningens bestyrelse eller iv) kunne få svar på henvendelser af almindelig karakter fremsendt til os. 

 1. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, men det kan få betydning for dit medlemsskab.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder, som anført nedenfor. 
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde: 

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på GDPR, art. 6.1.e eller art. 6.1.f, se ovenfor, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive en email til os på chl@plesner.com.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 03.02.2020

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg